Gildhouse uppförandekod
(Code of Conduct)

Omfattning
Uppförandekoden har antagits för att betona de värderingar och principer som styr vårt förhållande till medarbetare, kunder, affärspartners och andra intressenter. Koncernen uppmanar sina leverantörer, samarbetspartners, konsulter samt övriga affärspartners att också tillämpa dessa principer.

Gildhouse AB, 559007–8902 växer på nya marknader och med nya erbjudanden kontinuerligt. Gildhouse AB har inga egna fabriker utan vi arbetar tätt och ett väl utvecklat samarbete med de leverantörer som vi väljer för tillverkningen av våra produkter.

Vi inser att vi har ett ansvar för våra kunder, anställda och framförallt alla de som ingår i vår produktionskedja av våra produkter i miljön där vi verkar och lever i – Vi inser att Gildhouse påverkan på miljö sträcker sig lång tid framöver. Vi vill försäkra oss om att alla som är med i vår produktion får sina mänskliga rättigheter respekterade. Därför har vi satt upp denna Uppförandekod (Code of Conduct) till våra leverantörer.

Alla leverantörer till oss ska signera och följa den. Vi är även medlemmar i Business social compliance initative (BSCI) vilket är ett kvalitetsorgan som hjälper företag och deras producenter att följa uppställda krav. Vi allierar oss till den code of conduct som BSCI gjort och som finns på http://www.bsci-intl.org
Image
Image
Johan Sigurdsson
CEO, Gildhouse AB
I uppförandekoden finns våra krav på bra arbetsförhållanden, såsom hälso- och säkerhetskrav, arbetstider, löner, inget barnarbete, inget tvångsarbete. Även miljöfrågor ingår i Uppförandekoden.

När vi väljer leverantörer är vi noga med att de kan möta vår Uppförandekod. Vår Uppförandekod är baserad på Internationell arbetsrätt satt av ILO, International Labour Organization, mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration om de Mänskliga Rättigheterna och FN:s deklaration om Barnens Rättigheter, samt OECD:s riktlinjer om Code of Conduct och FN:s Global Compact 10 principer.

Vi genomför inspektioner och besök hos våra leverantörer för att se så att Uppförandekoden efterföljs. Vi tror på samarbete med våra leverantörer därför tar vi fram en åtgärdsplan som ska utföras inom överenskommen tidsram om vi skulle stöta på en viss brytning mot vår kod. Tillsammans strävar vi ständigt mot förbättringar, både socialt och miljömässigt. Vi spelar alla en viktig roll i världen och alla ändringar till det bättre är rätt väg att gå.

Vår värdegrund är grunden för hur alla medarbetare inom bolaget ska agera– och även hur vi vill att omvärlden ska uppfatta oss som företag. Det är också värdeorden som ligger till grund för vår ”uppförandekod”. Intern och extern kommunikation spelar en central roll i värdegrunden och är ett viktigt verktyg för att uppnå våra målsättningar.

Affärsprinciper Vi ska agera som en pålitlig och hederlig koncern som lever upp till våra åtaganden. Vi engagerar oss bara i sådan affärsverksamhet som överensstämmer med nationella lagar, internationella konventioner, ingångna överenskommelser och som är i enlighet med vår uppförandekod.

Vi respekterar och följer konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, avtal och säkerhetskrav och andra bestämmelser som sätter ramar för vår verksamhet. Koncernen tror på långsiktiga affärsrelationer där vi tillsammans med våra affärspartners skapar underlag för goda ekonomiska resultat.

Motverkan av korruption
Ingen form av korruption, mutor eller stöld av koncernens tillgångar tolereras. Här inkluderas även erbjudande av betalning till eller från medarbetare eller externa individer och organisationer.

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden
Vi respekterar internationella konventioner för mänskliga rättigheter. Koncernen rekryterar och ger medarbetare lika möjligheter och behandling oavsett kön, civilstånd, etnisk eller nationell tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ras, religion, politisk åskådning, ålder eller funktionshinder. Vi eftersträvar mångfald och våra medarbetare ska ges de förutsättningar som krävs för att upprätthålla en hög kompetens inom sitt arbete. Det gör vi genom att se kompetensutveckling som en strategisk fråga, vilket handlar om att hela tiden sträva efter att ligga steget före i utvecklingen. Det är så vi säkrar den framtida konkurrenskraften. Vi arbetar aktivt för att eliminera alla former av diskriminering eller trakasserier av medarbetare. Det är också en självklarhet att erbjuda samtliga medarbetare en hälsosam och säker arbetsmiljö där vi ständigt strävar efter att undvika arbetsrelaterade olyckor och personskador.

Miljö och samhällsansvar
Koncernen strävar efter att skapa optimala förutsättningar för att minska koncernens miljöpåverkan. Samtliga medarbetare har ett ansvar att aktivt delta i vårt miljöarbete för att uppfylla, eller överträffa, kraven i gällande lagstiftning. Vi ska minska användningen av skadliga ämnen i verksamheten samt säkerställa att hantering och deponi av avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.

Information och kommunikation
Informationsverksamheten inom koncernen ska ytterst syfta till att stödja företagets visioner, affärsidé och strategier. Den ska stärka Gildhouse s förtroendekapital och varumärke samt motverka risker för att omvärldens förtroende minskar. Varje chef har ansvar för att egna medarbetare är väl informerade om koncernens verksamhet och om vår vision, våra mål, strategier och värdegrund. Samtidigt har samtliga medarbetare ett eget ansvar att följa upp och efterleva innehållet i uppförandekoden.

Korrekt redovisning och ekonomisk rapportering
Alla ekonomiska transaktioner ska bokföras i enlighet med koncernens redovisningsprinciper och stämma överens med gällande lagar, regler och normer. Bokföringen ska visa alla transaktionsslag på ett korrekt och icke vilseledande sätt och den externa ekonomiska rapporteringen ska vara tillförlitlig och fullständig. Samtliga medarbetare har ett ansvar för att upprätthålla noggrann redovisning och dokumentation för att vår verksamhet ska kunna bedrivas effektivt.

Chefer och medarbetares ansvar
Samtliga chefer inom Gildhouse AB ansvarar för att informera och presentera innehållet och andemeningen i detta dokument inom sin organisation samt att uppmuntra sina medarbetare att rapportera beteenden som inte är förenliga med dess principer. Uttryckligt eller underförstått godkännande av tvivelaktiga handlingar tolereras inte. Gildhouse AB uppförandekod har antagits av styrelsen för Gildhouse och kan endast upphävas eller ändras av styrelsen.